ముగించు

ఎక్కడ నివశించాలి

ద్వారా వడపోత:

ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్, ఆత్మకూర్

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 0000000000
 • ఇమెయిల్: forestknl[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా, నందికొట్కూరు

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818396
 • ఇమెయిల్: sureshnatuva[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా, శ్రీశైలం

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818396
 • ఇమెయిల్: sureshnatuva[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా, ఆత్మకూర్

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818396
 • ఇమెయిల్: sureshnatuva[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) తనిఖీ బంగ్లా, బనగానపల్లి

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 7893171441
 • ఇమెయిల్: dvsagarreshmi[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) తనిఖీ బంగ్లా, కోయిలకుంట్ల

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818397
 • ఇమెయిల్: ssudhakar249[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) తనిఖీ బంగ్లా, ఆళ్లగడ్డ

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818078
 • ఇమెయిల్: eerbndyl[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

ఇరిగేషన్ గెస్ట్ హౌస్, నంద్యాల

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 0000000000
 • ఇమెయిల్: irrigationknl[at]gmail[dot]com
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

పోలీస్ గెస్ట్ హౌస్, నంద్యాల

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 0000000000
 • ఇమెయిల్: sho_ndl1t_kur[at]kur[dot]appolice[dot]gov[dot]in
ఆర్ అండ్ బి బిల్డింగ్

(ఆర్ బి) తనిఖీ బంగ్లా (పాత & కొత్త) నంద్యాల

ప్రభుత్వం/రాష్ట్రం - ఆధీన ఇతరాలు (ప్రభుత్వం)
 • ఫోన్: 9440818078
 • ఇమెయిల్: eerbndyl[at]gmail[dot]com