ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

మండలాల వారీగా గ్రామాలు/గ్రామ పంచాయతీల జాబితా
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు అమలాపురం
2 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు బాపనతాపురం
3 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు ఇందిరేశ్వరం
4 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు కరివేన
5 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు క్రిష్ణాపురం
6 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు కురుకుంద
7 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు ముస్తేపాల్లి
8 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు నల్లకాల్వ
9 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు పిన్నాపురం
10 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు సిద్దాపురం
11 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు సిద్దెపల్లి
12 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు శ్రిపతిరావుపేట
13 ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు వీ.రామాపురం
14 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా బన్నుర్
15 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా భాస్కరాపురం
16 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా జూపాడు బుంగ్లౌ
17 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా మండ్లెం
18 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా ప. ఘనాపురం
19 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా ప. లింగాపురం
20 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా పరమంచల
21 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా తర్తూర్
22 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా తాటిపాడు
23 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా తంగ దంచ
24 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా తరిగోపుల
25 ఆత్మకూరు జూపాడు బంగ్లా తుడిచెర్ల
26 ఆత్మకూరు కొతపల్లి దుడ్యాల
27 ఆత్మకూరు కొతపల్లి దుద్యాల
28 ఆత్మకూరు కొతపల్లి గోకవరం
29 ఆత్మకూరు కొతపల్లి గుమ్మడాపురం
30 ఆత్మకూరు కొతపల్లి గువ్వలకుంట
31 ఆత్మకూరు కొతపల్లి కొక్కెరంచ
32 ఆత్మకూరు కొతపల్లి కొత్తపల్లె
33 ఆత్మకూరు కొతపల్లి ముసలిమడుగు
34 ఆత్మకూరు కొతపల్లి నందికుంట
35 ఆత్మకూరు కొతపల్లి శివపురం
36 ఆత్మకూరు కొతపల్లి ఎదురుపాడు
37 ఆత్మకూరు కొతపల్లి ఎర్రమట్టం
38 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ బన్నుర్
39 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ అలగనుర్
40 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ బైరాపురం
41 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ చేరుకుచర్ల
42 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ చింతలపల్లి
43 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ చౌట్కూర్
44 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ దేవనూర్
45 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ జలకనుర్
46 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ కడుమూర్
47 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ మాసాపేట
48 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ మిద్తుర్
49 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ నగలుతి
50 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ పైపాలెం
51 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ పీరుసబ్పేట
52 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ రోల్లపాడు
53 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ సుంకేసుల
54 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ తలముడిపి
55 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ తిమ్మాపురం
56 ఆత్మకూరు మిడుతుర్ వీపనగండ్ల
57 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు బొల్లవరం
58 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు అల్లుర్
59 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు బ్రమ్హనకోత్కూర్
60 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు దామగట్ల
61 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు బిజ్జినివేముల
62 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు కొల్లబవపురం
63 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు కోనేటమపల్లి
64 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు కొనిదెల
65 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు మల్యాల
66 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు నగతుర్
67 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు సాతానికోట
68 ఆత్మకూరు నందికొట్కూరు వడ్డెమాన్
69 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల కే. ముచుమర్రి
70 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల లక్ష్మాపురం
71 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల మ.గానపురం
72 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల నెహ్రు నగర్
73 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల పీ.ముచుమర్రి
74 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల పగిడ్యాల
75 ఆత్మకూరు పగిడ్యాల సంకిరేనిపల్లి
76 ఆత్మకూరు పాములపాడు బనకచెర్ల
77 ఆత్మకూరు పాములపాడు భానుముక్కల
78 ఆత్మకూరు పాములపాడు చెలిమిళ్ళ
79 ఆత్మకూరు పాములపాడు ఎర్ర గూడూర్
80 ఆత్మకూరు పాములపాడు ఇస్కాల
81 ఆత్మకూరు పాములపాడు జుతుర్
82 ఆత్మకూరు పాములపాడు లింగాల
83 ఆత్మకూరు పాములపాడు మద్దూర్
84 ఆత్మకూరు పాములపాడు మిట్టకందల
85 ఆత్మకూరు పాములపాడు పాములపాడు
86 ఆత్మకూరు పాములపాడు రుద్రవరం
87 ఆత్మకూరు పాములపాడు వానల
88 ఆత్మకూరు పాములపాడు వేంపేట
89 ఆత్మకూరు వేలుగోడే అబ్డుల్లపురం
90 ఆత్మకూరు వేలుగోడే బోయరేవుల
91 ఆత్మకూరు వేలుగోడే గుంటకందల
92 ఆత్మకూరు వేలుగోడే మాధవరం
93 ఆత్మకూరు వేలుగోడే మోత్కుర్
94 ఆత్మకూరు వేలుగోడే రేగడ గూడూర్
95 ఆత్మకూరు వేలుగోడే వెల్గోడు
96 ఆత్మకూరు వేలుగోడే వెల్పనుర్
97 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు ఎ.కోడూర్
98 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు బీ.ఆత్మకూరు
99 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు బీ..కోడూర్
100 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు భోజనం
101 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు చిన్న దేవళాపురం
102 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు ఈర్నపాడు
103 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు జి.సి.పలేన్
104 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు జి.లింగాపురం
105 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు కడమలకాల్వ
106 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు కాకనూరు
107 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు నారాయణపురం
108 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు పర్మతురు
109 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు పర్నాపాలి
110 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు పెద్దదేవలపురం
111 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు రామాపురం
112 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు సంతజుతురు
113 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు సింగవరం
114 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు సోమయాజులపల్లి
115 ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు ఎర్రగుంట్ల
116 డోను బేతంచెర్ల అంబాపురం
117 డోను బేతంచెర్ల బేతంచెర్ల
118 డోను బేతంచెర్ల బుగ్గనిపల్లి
119 డోను బేతంచెర్ల బుక్కాపురం
120 డోను బేతంచెర్ల సిమెంట్ నగర్
121 డోను బేతంచెర్ల ఎం బాయ్
122 డోను బేతంచెర్ల గొర్లగుట్ట
123 డోను బేతంచెర్ల గోరుమకొండ
124 డోను బేతంచెర్ల గుటుపల్లి
125 డోను బేతంచెర్ల హేచ్.కొట్టాల
126 డోను బేతంచెర్ల కే.కే,కొట్టాల
127 డోను బేతంచెర్ల కోలుములపల్లి
128 డోను బేతంచెర్ల ఎం పెండేకల్
129 డోను బేతంచెర్ల ముద్దా వరం
130 డోను బేతంచెర్ల ఆర్ కోతపల్లి
131 డోను బేతంచెర్ల ఆర్ ఎస్ రంగాపురం
132 డోను బేతంచెర్ల రహింపురం
133 డోను బేతంచెర్ల సంకలపురం
134 డోను బేతంచెర్ల సీతారామపురం
135 డోను బేతంచెర్ల తవిసికొండ
136 డోను డోను ఆవుల దొడ్డి
137 డోను డోను సి.హిచ్.మల్కాపురం
138 డోను డోను చానుగొండ్ల
139 డోను డోను దేవరబండ
140 డోను డోను ధర్మవరం
141 డోను డోను దొరపల్లి
142 డోను డోను గోసనపల్లి
143 డోను డోను గుమ్మకొండ
144 డోను డోను జగదుర్థి
145 డోను డోను కామగనికుంట్ల
146 డోను డోను కమలాపురం
147 డోను డోను కన్నపుకుంట
148 డోను డోను కొచ్చెర్వు
149 డోను డోను కొత్తబురుజు
150 డోను డోను కొత్తకోట
151 డోను డోను కొట్రై
152 డోను డోను మల్లెంపల్లి
153 డోను డోను యు.కొత్తపల్లి
154 డోను డోను ఉడుములపాడు
155 డోను డోను ఉంగరానిగుండ్ల
156 డోను డోను వెంకటనయునిపల్లి
157 డోను డోను వెంకటాపురం
158 డోను డోను యాపదిన్నె
159 డోను డోను యర్రగుంట్ల
160 డోను డోను ఎద్దుపెంట
161 డోను పెపుల్లీ బవిపల్లి
162 డోను పెపుల్లీ బోఎనచేరుపల్లి
163 డోను పెపుల్లీ బురుగాల
164 డోను పెపుల్లీ చర్ద్రపల్లి
165 డోను పెపుల్లీ చిన్నపోడిల్ల
166 డోను పెపుల్లీ గుడిపాడు
167 డోను పెపుల్లీ హుస్సినపురం
168 డోను పెపుల్లీ జక్కసానికుంట్ల
169 డోను పెపుల్లీ జలదుర్గం
170 డోను పెపుల్లీ కలచట్ల
171 డోను పెపుల్లీ కొమ్మేమరి
172 డోను పెపుల్లీ కౌలుపల్లి
173 డోను పెపుల్లీ మాధవరం
174 డోను పెపుల్లీ మెట్టుపల్లి
175 డోను పెపుల్లీ మునిమడుగు
176 డోను పెపుల్లీ ఎన్.రంగాపురం
177 డోను పెపుల్లీ నేరెడుచెర్ల
178 డోను పెపుల్లీ పీ.ఆర్.పల్లి
179 డోను పెపుల్లీ ప్యాపిలి
180 డోను పెపుల్లీ పెద్దపాయ
181 డోను పెపుల్లీ పెద్దపోద్దేల్ల
182 డోను పెపుల్లీ పోతుదొడ్డి
183 డోను పెపుల్లీ రాచెర్ల
184 డోను పెపుల్లీ ఉటకొండ
185 డోను పెపుల్లీ వెంగలంపల్లి
186 డోను పెపుల్లీ ఎనుగుమర్రి
187 డోను బనగానపల్లె అప్పలాపురం
188 డోను బనగానపల్లె బనగానపల్లి
189 డోను బనగానపల్లె యగంటిపల్లి
190 డోను బనగానపల్లె మిట్టేపల్లి
191 డోను బనగానపల్లె బెరవులు
192 డోను బనగానపల్లె చెరుపల్లి
193 డోను బనగానపల్లె ఐ.కొత్తపేట
194 డోను బనగానపల్లె కృష్ణగిరి
195 డోను బనగానపల్లె కైప
196 డోను బనగానపల్లె మీరాపురం
197 డోను బనగానపల్లె యనకండ్ల
198 డోను బనగానపల్లె నందవరం
199 డోను బనగానపల్లె నందివర్గం
200 డోను బనగానపల్లె పలుకూరు
201 డోను బనగానపల్లె పసుపుల
202 డోను బనగానపల్లె పాతపాడు
203 డోను బనగానపల్లె రామతీర్తం
204 డోను బనగానపల్లె తగుటురు
205 డోను బనగానపల్లె తమడపాల్లి
206 డోను బనగానపల్లె తిమ్మపురం
207 డోను బనగానపల్లె వెంకటాపురం
208 డోను బనగానపల్లె ఎర్రగుడి
209 డోను కోయలకుంట్ల ఆమదాల
210 డోను కోయలకుంట్ల భీమునిపాడు
211 డోను కోయలకుంట్ల బిజ్జినివేముల
212 డోను కోయలకుంట్ల చిన్న కొప్పెర్ల
213 డోను కోయలకుంట్ల గ్గుల్లదుర్తి
214 డోను కోయలకుంట్ల గుంజపాడు
215 డోను కోయలకుంట్ల జోలదేరసి
216 డోను కోయలకుంట్ల కలుగోట్ల
217 డోను కోయలకుంట్ల కంపమల్ల
218 డోను కోయలకుంట్ల కోయ్లలకుంట్ల
219 డోను కోయలకుంట్ల లింగాల
220 డోను కోయలకుంట్ల పెద్ద కొప్పెర్ల
221 డోను కోయలకుంట్ల పొట్టిపాడు
222 డోను కోయలకుంట్ల రేవనూరు
223 డోను కోయలకుంట్ల సౌదర్దిన్నే
224 డోను కోయలకుంట్ల వలంపాడు
225 డోను కోయలకుంట్ల వెలగతూరు
226 డోను కొలిమిగుండ్ల అబ్డులాపురం
227 డోను కొలిమిగుండ్ల అంకిరెడ్డి పల్లి
228 డోను కొలిమిగుండ్ల బీ.సింగవరం
229 డోను కొలిమిగుండ్ల బీ.ఉపలురు
230 డోను కొలిమిగుండ్ల బందర్ల పల్లి
231 డోను కొలిమిగుండ్ల బెల్లుం
232 డోను కొలిమిగుండ్ల చింతలయపల్లి
233 డోను కొలిమిగుండ్ల గోర్విమన్పల్లి
234 డోను కొలిమిగుండ్ల ఇటికల
235 డోను కొలిమిగుండ్ల కల్వటల
236 డోను కొలిమిగుండ్ల కమ్మవారిపల్లి
237 డోను కొలిమిగుండ్ల కనకాద్రిపల్లి
238 డోను కొలిమిగుండ్ల కొలిమిగుండ్ల
239 డోను కొలిమిగుండ్ల కోటపాడు
240 డోను కొలిమిగుండ్ల మీర్జాపురం
241 డోను కొలిమిగుండ్ల నందిపాడు
242 డోను కొలిమిగుండ్ల పెద్దవెంతుర్ల
243 డోను కొలిమిగుండ్ల పెట్నికోట
244 డోను కొలిమిగుండ్ల తిమనయునిపేట
245 డోను కొలిమిగుండ్ల తోళ్లమడుగు
246 డోను కొలిమిగుండ్ల తుమలపెంట్ల
247 డోను కొలిమిగుండ్ల ఎర్రగుడి
248 డోను ఓవక్ అన్నవరం
249 డోను ఓవక్ చానుగొండ్ల
250 డోను ఓవక్ చెన్నంపల్లె
251 డోను ఓవక్ చెర్లోపల్లి
252 డోను ఓవక్ జి. సింగవరం
253 డోను ఓవక్ జునుతల
254 డోను ఓవక్ కొండమయనిపల్లి
255 డోను ఓవక్ కునుకుంట్ల
256 డోను ఓవక్ మంగంపేట
257 డోను ఓవక్ మెట్టుపల్లి
258 డోను ఓవక్ అవుక్
259 డోను ఓవక్ రామాపురం
260 డోను ఓవక్ రామవరం
261 డోను ఓవక్ సంగపట్నం
262 డోను ఓవక్ సింగనపల్లి
263 డోను ఓవక్ శివవరం
264 డోను ఓవక్ సుంకేసుల
265 డోను ఓవక్ ఉప్పలపాడు
266 డోను ఓవక్ వేములపాడు
267 డోను సంజామల అక్కంపల్లి
268 డోను సంజామల ఆకుమల్ల
269 డోను సంజామల అల్వకొండ
270 డోను సంజామల ఎగ్గోని
271 డోను సంజామల గిద్దలూరు
272 డోను సంజామల కమలపురి
273 డోను సంజామల కానాల
274 డోను సంజామల ముదిగేడు
275 డోను సంజామల ముక్కమల్ల
276 డోను సంజామల నట్లకోతుర్
277 డోను సంజామల నొస్సం
278 డోను సంజామల పేరుసోమల
279 డోను సంజామల ఆర్.లింగందిన్నె
280 డోను సంజామల సంజామల
281 డోను సంజామల వసంతాపురం
282 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ అహోబిలం
283 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బాచెపల్లె
284 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బత్తలూరు
285 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ చింతకొమ్మదిన్నె
286 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ జి.జంబులదిన్నె
287 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గోపాలపురం
288 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గూబగుండం
289 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ కోటకందుకూరు
290 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ మర్రిపల్లి
291 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ మేటపల్లి
292 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ నల్లగట్ల
293 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఒబులాంపల్లె
294 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పాత కందుకూరు
295 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పేరే పల్లి
296 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఆర్.క్రిష్ణాపురం
297 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఎస్ లింగందిన్నె
298 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ యాదవాడ
299 నంద్యాల చాగల మర్రి బ్ర్మాహణపల్లె
300 నంద్యాల చాగల మర్రి చాగలమర్రి
301 నంద్యాల చాగల మర్రి చిన్న బోధనం
302 నంద్యాల చాగల మర్రి చిన్నవంగాల్లి
303 నంద్యాల చాగల మర్రి చింతలచెరువు
304 నంద్యాల చాగల మర్రి డీ వనిపెంట
305 నంద్యాల చాగల మర్రి గోదిగానుర్
306 నంద్యాల చాగల మర్రి గొట్లూరు
307 నంద్యాల చాగల మర్రి కలుగొట్లపల్లె
308 నంద్యాల చాగల మర్రి మద్దూరు
309 నంద్యాల చాగల మర్రి మల్లవేముల
310 నంద్యాల చాగల మర్రి ముత్యాలపాడు
311 నంద్యాల చాగల మర్రి నేలంపాడు
312 నంద్యాల చాగల మర్రి పెద్దబోధనం
313 నంద్యాల చాగల మర్రి పెద్దవంగలి
314 నంద్యాల చాగల మర్రి రామపల్లి
315 నంద్యాల చాగల మర్రి సెట్టివీడు
316 నంద్యాల చాగల మర్రి తోడేండ్లపల్లె
317 నంద్యాల దొర్నిపాడు అమ్మి రెడ్డి నగర్
318 నంద్యాల దొర్నిపాడు అర్జునాపురం
319 నంద్యాల దొర్నిపాడు బుర్రారెడ్డిపల్లె
320 నంద్యాల దొర్నిపాడు చాకరాజువేముల
321 నంద్యాల దొర్నిపాడు దొర్నిపాడు .
322 నంద్యాల దొర్నిపాడు గుండుపాపల
323 నంద్యాల దొర్నిపాడు కొండాపురం
324 నంద్యాల దొర్నిపాడు క్రిష్టిపాడు
325 నంద్యాల దొర్నిపాడు రామచంద్రాపురము
326 నంద్యాల దొర్నిపాడు డబ్ల్యు.గోవిందిన్నె
327 నంద్యాల దొర్నిపాడు డబ్ల్యు. కొత్తపల్లి
328 నంద్యాల గోస్పాడు దీబగుంట్ల
329 నంద్యాల గోస్పాడు గోస్పాడు
330 నంద్యాల గోస్పాడు జిల్లెల
331 నంద్యాల గోస్పాడు జూలెపల్లె
332 నంద్యాల గోస్పాడు కనాలపల్లి
333 నంద్యాల గోస్పాడు ఎం.చింతకుంట
334 నంద్యాల గోస్పాడు ఎం.కృష్ణాపురం
335 నంద్యాల గోస్పాడు నెహ్రు నగర్
336 నంద్యాల గోస్పాడు ఒంటివేగల
337 నంద్యాల గోస్పాడు పసురపాడు
338 నంద్యాల గోస్పాడు రాయపాడు
339 నంద్యాల గోస్పాడు ఎస్ . ఎంగుల్వరం
340 నంద్యాల గోస్పాడు సంబవరం
341 నంద్యాల గోస్పాడు తెల్లపురి
342 నంద్యాల గోస్పాడు యాల్లూరు
343 నంద్యాల మహానంది బొల్లవరం
344 నంద్యాల మహానంది అబ్బిపురం
345 నంద్యాల మహానంది బుక్కాపురం
346 నంద్యాల మహానంది తిమ్మాపురం
347 నంద్యాల మహానంది మహానంది
348 నంద్యాల మహానంది తమదపల్లి
349 నంద్యాల మహానంది నందిపల్లి
350 నంద్యాల మహానంది సీతారాంపురం
351 నంద్యాల మహానంది మసీదు పురం
352 నంద్యాల మహానంది గోపవరం
353 నంద్యాల మహానంది గాజుపల్లి
354 నంద్యాల నంద్యాల అయ్యలూరు
355 నంద్యాల నంద్యాల భీమవరం
356 నంద్యాల నంద్యాల బిల్లాలపురం
357 నంద్యాల నంద్యాల బ్రాహ్మణపల్లి
358 నంద్యాల నంద్యాల చాబోలు
359 నంద్యాల నంద్యాల చాపిరేవుల
360 నంద్యాల నంద్యాల గుంతనాల
361 నంద్యాల నంద్యాల కానాల
362 నంద్యాల నంద్యాల కొత్తపల్లె
363 నంద్యాల నంద్యాల కొట్టాల
364 నంద్యాల నంద్యాల మిట్నాల
365 నంద్యాల నంద్యాల మునగాల
366 నంద్యాల నంద్యాల పండురంగపురం
367 నంద్యాల నంద్యాల పోలూరు
368 నంద్యాల నంద్యాల పోన్నపురం
369 నంద్యాల నంద్యాల పులిమద్ది
370 నంద్యాల నంద్యాల పుసులూర్
371 నంద్యాల నంద్యాల రోయమల్ పురము
372 నంద్యాల నంద్యాల రైతునగరం
373 నంద్యాల నంద్యాల ఉడుమలపురము
374 నంద్యాల రుద్రవారం అలముర్
375 నంద్యాల రుద్రవారం బీరబోలు
376 నంద్యాల రుద్రవారం చందలుర్
377 నంద్యాల రుద్రవారం చిలకలుర్
378 నంద్యాల రుద్రవారం చిన్నకంబలుర్
379 నంద్యాల రుద్రవారం చిత్రేనిపల్లి
380 నంద్యాల రుద్రవారం డి.కొట్టాల
381 నంద్యాల రుద్రవారం కొండమయపల్లి
382 నంద్యాల రుద్రవారం కోటకొండ
383 నంద్యాల రుద్రవారం మండలుర్
384 నంద్యాల రుద్రవారం ముతలుర్
385 నంద్యాల రుద్రవారం నర్సాపురం
386 నంద్యాల రుద్రవారం పెద్ద కంబులుర్
387 నంద్యాల రుద్రవారం పేరూర్
388 నంద్యాల రుద్రవారం ఆర్. నాగులవరం
389 నంద్యాల రుద్రవారం రుద్రవరం
390 నంద్యాల రుద్రవారం శ్రీరంగాపురం
391 నంద్యాల రుద్రవారం టీ.లింగందిన్నె
392 నంద్యాల రుద్రవారం ఎల్లవతుల
393 నంద్యాల రుద్రవారం ఎర్రగుడిదిన్నె
394 నంద్యాల సిర్వెల్ల బోయలకుంట్ల
395 నంద్యాల సిర్వెల్ల చేనుర్
396 నంద్యాల సిర్వెల్ల గంగవరం
397 నంద్యాల సిర్వెల్ల గొవిందపల్లి
398 నంద్యాల సిర్వెల్ల గుంపరమనదిన్నె
399 నంద్యాల సిర్వెల్ల గుండంపాడు
400 నంద్యాల సిర్వెల్ల జీనాపల్లి
401 నంద్యాల సిర్వెల్ల కామినేనిపల్లి
402 నంద్యాల సిర్వెల్ల కోటపాడు
403 నంద్యాల సిర్వెల్ల మహాదేవపురం
404 నంద్యాల సిర్వెల్ల సిరివెల్ల
405 నంద్యాల సిర్వెల్ల వంకేందిన్నె
406 నంద్యాల సిర్వెల్ల ఎర్రగుంట్ల
407 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆలూరు
408 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ బోడిమన్నుర్
409 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ గొవిందపల్లి
410 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ హరివరం
411 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఇంజేడు
412 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కాకరవాడ
413 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కొండుపల్లి
414 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ మాయలూరు
415 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ నర్సేపల్లి
416 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ పెద్దాయమన్నూరు
417 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆర్.జంబులదిన్నె
418 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆర్.పాపమపల్లి
419 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ రూపనగుడి
420 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సర్వై పల్లి
421 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సుద్దమల్ల
422 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ తుడుములదిన్నె
423 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఉయ్యాలవాడ
424 నంద్యాల గడివేముల బిలకల గూడూర్
425 నంద్యాల గడివేముల బుజనూరు
426 నంద్యాల గడివేముల చిందుకూరు
427 నంద్యాల గడివేముల దుర్వేసి
428 నంద్యాల గడివేముల గడిగరేవుల
429 నంద్యాల గడివేముల గడివేముల
430 నంద్యాల గడివేముల గని
431 నంద్యాల గడివేముల కే. బోల్లపురం
432 నంద్యాల గడివేముల కరిమద్దెల
433 నంద్యాల గడివేముల కొరటమద్ది
434 నంద్యాల గడివేముల కోర్ పోలుర్
435 నంద్యాల గడివేముల ఎల్ .కే తండ
436 నంద్యాల గడివేముల మంచాలకట్ట
437 నంద్యాల గడివేముల ఒందుట్ల
438 నంద్యాల గడివేముల పెసరవై
439 నంద్యాల గడివేముల తిరుపాడు
440 నంద్యాల పాణ్యం అలముర్
441 నంద్యాల పాణ్యం అనుపూర్
442 నంద్యాల పాణ్యం బలపనుర్
443 నంద్యాల పాణ్యం భూపనపాడు
444 నంద్యాల పాణ్యం గగ్గటూర్
445 నంద్యాల పాణ్యం గోనవరం
446 నంద్యాల పాణ్యం గోర్కల్లు
447 నంద్యాల పాణ్యం కండికయపల్లి
448 నంద్యాల పాణ్యం కొండజుతుర్
449 నంద్యాల పాణ్యం కొనిదేడు
450 నంద్యాల పాణ్యం కౌలుర్
451 నంద్యాల పాణ్యం మద్దూర్
452 నంద్యాల పాణ్యం నెరవాడ
453 నంద్యాల పాణ్యం పాణ్యం
454 నంద్యాల పాణ్యం పిన్నాపురం
455 నంద్యాల పాణ్యం ఎస్.కొతూర్
456 నంద్యాల పాణ్యం తామరజుపల్లి
457 నంద్యాల పాణ్యం చెక్కరాళ్ల