ముగించు

డిఎం ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు ఇమెయిల్ సంప్రదంచాల్సిన నెం వ్యవధి
డా.మనజీర్ జీలానీ సమూన్,ఐ.ఏ.ఎస్ శ్రీ డా. మనజీర్ జీలానీ సమూన్ ఐ.ఏ.ఎస్ప్రస్తుత డిఎం