ముగించు

డిఎం ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు ఇమెయిల్ సంప్రదంచాల్సిన నెం వ్యవధి
Smt.Rajakumari Ganiya I.A.S., collector ndl శ్రీమతి రాజకుమారి గనియా,ఐ.ఏ.ఎస్.,ప్రస్తుత డిఎం
Dr .K . Sreenivasulu I.A.S శ్రీ డా. కె . శ్రీనివాసులు ఐ.ఏ.ఎస్02/02/2024 - 06/07/2024