ముగించు

మనజీర్ జీలానీ సమూన్, జాయింట్ కలెక్టర్ (V,WS&D), కర్నూలు జిల్లా బదిలీ చేయబడింది మరియు కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, నంద్యాల జిల్లా

ప్రచురణ తేది : 03/04/2022

మనజీర్ జీలానీ సమూన్, జాయింట్ కలెక్టర్ (V,WS&D),  కర్నూలు జిల్లా బదిలీ చేయబడింది మరియు కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, నంద్యాల జిల్లా