ముగించు

సహాయ కేంద్రం

స్పందన

1902

పోలీసు

100

వైద్య సదుపాయం కొరకు

108

భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్

1503

అగ్నిమాపక కేంద్రం

101

ఆరోగ్య సేతు IVRS హెల్ప్ లైన్ నంబర్

1921