ముగించు

కొత్తవి ఏమిటి

చిత్రం లేదు

జనన ధృవీకరణ పత్రమును

ప్రచురణ: 31/03/2022

జనన ధృవీకరణ పత్రమును పొందుటకు రెండు విధానములు కలవు  పౌర సాంఘిక భాద్యత. ఆలస్య జనన ధృవీకరణము.  పౌర సాంఘిక భాద్యత: ఈ విధానము నందు పౌరులు…

మరింత
చిత్రం లేదు

నివాస ధృవీకరణ పత్రము

ప్రచురణ: 31/03/2022

నివాస ధృవీకరణ పత్రము అనేది ఒక పౌరుడు నివసించు గ్రామము/పట్టణమును శాశ్వత ధృవీకరణ చేయును. ఇది పౌరుని శాశ్వత నివాసము మరియు ఉపాధిని బట్టి నిర్ణయించబడును.  నివాసము…

మరింత
చిత్రం లేదు

చట్టపరమైన వారసుడు ధృవీకరణ పత్రము

ప్రచురణ: 31/03/2022

కుటుంబ సభ్యత్వం సర్టిఫికేట్ ( ఎఫ్ యం సి) మరణించిన కుటుంబానికి చెందిన కుటుంబ సభ్యుల మరణం విషయంలో వాదనలు పరిష్కారం కోసం తరచూ కుటుంబ సభ్యత్వం…

మరింత
చిత్రం లేదు

మరణ ధృవీకరణ పత్రం

ప్రచురణ: 19/03/2022

ఈ ప్రక్రియలో, పౌరసత్వం, ప్రత్యేకించి పోలీస్, రెవెన్యూ ఆఫీసర్ వంటి గుర్తించబడిన అధికారులు ఇచ్చిన లాంఛనప్రాయాల తరువాత వైద్యులు సర్టిఫికేట్ మరియు పంచనమాలను అందించడం ద్వారా వారి…

మరింత